Próchnica: węgiel organicznej żyzności gleby

 • Article PL
 • Próchnica: węgiel organicznej żyzności gleby

Zawartość materii organicznej w glebie zmniejszyła się od 1 do 2% w ciągu 30 lat. Spadek ten doprowadził do zmniejszenia żyzności gleby organicznej i produktywności rolnictwa. Aby zrównoważyć ten spadek żyzności gleby, zastosowano duże ilości nakładów. Wydajność rolnictwa można ponownie poprawić jedynie poprzez zmianę praktyk rolniczych i przywrócenie tego zapasu próchnicy.

 

Jak powstaje próchnica w glebie?

 

W tworzenie próchnicy w glebie zaangażowanych jest wiele skladowych i etapów:

Świeża materia organiczna jest wprowadzana do gleby w wyniku aktywności biologicznej, zwłaszcza dżdżownic, i/lub działalności człowieka (resztki pożniwne, poplony,obornik, kompost, regeneracja fauny i mikroflory gleby itp.). Istnieją trzy procesy, dzięki którym powstaje humina (podstawowy składnik próchnicy).

Proces 1

Większość materii organicznej (90%) jest szybko rozkładana na proste cząsteczki (CO2, woda, jony składników odżywczych itp.). Te proste cząsteczki przedstawiają 5 alternatyw:

 • Zostają uwolnione do atmosfery
 • Wchłonięte przez rośliny
 • Dołączone do kompleksu gliniasto-próchnicznego
 • Utracone przez ługowanie
 • Odzyskiwane przez mikroorganizmy

Te proste cząsteczki odzyskane przez szczepy grzybów strzępkowych ( nitkowatych) są wykorzystywane przez nie jako źródło energii i tworzą substancję związaną z materią mineralną: huminę (1).

Proces 2

Składniki roślinne impregnowane wydajnością ligniny:

 • Rozpuszczalne związki humusowe
 • Słabo przekształcona pozostałość ligniny

Rozpuszczalne związki humusowe przechodzą szereg polimeryzacji poprzez grzyby nitkowate w glebie, dając kwas humusowy, a następnie huminę (2).

Proces 3

Słabo przekształcone pozostałości mieszają się z materią mineralną w przewodzie pokarmowym dżdżownic. Następnie dając huminę (3).

Humina (1) + (2) + (3) stanowi najbardziej nierozpuszczalny, stabilny i długotrwały składnik próchnicy. Próchnica ta wiąże się następnie z cząstkami gliny w przewodzie pokarmowym dżdżownic i tworzy w glebie kompleks glinowo-próchniczy. To jest rezerwuar składników odżywczych dla roślin.

 

Jaką strategię należy przyjąć?

Wszystkie rozwiązania mające na celu poszanowanie i rozwój dżdżownic i grzybów strzępkowych będą idealne do zwiększania zawartości próchnicy w glebie.

Możemy wyróżnić:

 • Eliminacja uprawy roli i redukcja nakładów
 • Uprawy poplonów między wszystkimi uprawami, aby chronić i wzbogacać ziemię
 • Maksymalna ochrona resztek pożniwnych
 • Stosowanie roślin strączkowych w płodozmianie

 

Próchnica i węgiel organiczny

Poprawa zawartości próchnicy w glebie przynosi korzyści zarówno agronomiczne, jak i środowiskowe. W rzeczywistości magazynowanie próchnicy to gromadzenie węgla organicznego w glebie (https://www.4p1000.org/).

Oznacza to przekształcenie CO2 wychwytywanego przez rośliny, wykorzystywanego do procesu fotosyntezy w substrat agronomiczny, niezbędny dla wydajności rolnictwa i dobrego odżywiania roślin przy jednoczesnym poszanowaniu ekosystemów.

 

 

CONTACTEZ-NOUS